Põhikiri

ROOTSI KEELE ÕPETAJATE SELTSI PÕHIKIRI

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Rootsi Keele Õpetajate Seltsi (edaspidi Selts) nimetus on

eesti keeles: Rootsi Keele Õpetajate Selts

rootsi keeles: Estlands svensklärarförening

1.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Rootsi Keele Õpetajate Selts on rootsi keele õpetamisega tegelevate isikute vabatahtlik ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ning Seltsi üldkogu ja juhatuse otsustest.

1.5. Seltsi eesmärgid on:

1.5.1. Seltsi liikmete keelelise ja metoodilise enesetäiendamise organiseerimine, seminaride, vestlusringide ja konverentside korraldamine

1.5.2. rootsi keelt ja rootsi keelt kõnelevate maade kultuuri käsitleva kirjanduse, informatsiooni ja metoodilise kogemuse kogumine ja vahendamine

1.5.3. õppekirjanduse ja -materjalide konkursside korraldamine, rootsi keele õpetajate teadusliku uurimistöö toetamine, materjalide kirjastamise korraldamine

1.5.4. kontaktide loomine rootsi keelt ja kultuuri arendavate ja tutvustavate asutustega Eestis ja teistes riikides

1.5.5. koostöö otsimine ja arendamine keeleõpetajate tegevust toetavate ülemaailmsete organisatsioonide ja teiste riikide rootsi keele õpetajate ühendustega

1.5.6. stipendiumide ja preemiate määramine Seltsi liikmetele, samuti kursustele, seminaridele ja konverentsidele suunamine.

1.5.7. koosolekute, diskussioonide, konverentside, erialaste õppereiside, õpilaskonkursside ning teiste ettevõtmiste organiseerimine, mis on seotud rootsi keele, kirjanduse, kultuuri ja rootsi keele õpetamise metoodikaga

1.6. Seltsil on õigus:

1.6.1. avada ja sulgeda arveid ja erikontosid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone

1.6.2. sõlmida lepinguid ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega

1.6.3. taotleda Seltsi liikmetele stipendiume ja preemiaid, moodustada fonde

1.6.4. esitada Seltsi liikmeid atesteerimiseks

1.6.5. moodustada piirkondlikke ühendusi ja sektsioone

1.6.6. omada vara.

1.7. Oma tegevuse arendamiseks võib Selts:

1.7.1. sõlmida lepinguid ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega

1.7.2. võtab vastu kingitusi, annetusi, sponsorsummasid, saada krediiti ja laenu Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt

1.7.3. koguda liikmemakse.

1.8. Seltsil on oma atribuutika.

  1. SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Seltsi liikmeks võib astuda iga rootsi keele õpetaja või isik, kelle kutsetegevus on seotud rootsi keele ja kultuuri tutvustamisega.

2.2. Seltsi liikmeks võetakse isikliku kirjaliku avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega.

2.3. Seltsi toetajaliikmeteks ja auliikmeteks võib üldkogu valida Seltsi juhatuse ettepanekul isikuid või organisatsioone, kellel on erilisi teeneid seltsi tegevuse toetamisel.

2.4. Seltsi tegevliikmed maksavad sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkogu. Seltsi tegevliikmed, kes on mõjuva põhjuseta tasumata jätnud kalendriaasta liikmemaksu, arvatakse juhatuse ettepanekul üldkogu poolt Seltsist välja.

2.5. Seltsi tegevliikmetel on õigus:

2.5.1. võtta osa Seltsi üritustest

2.5.2. valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse

2.5.3. esitada ettepanekuid Seltsi tegevuse korraldamiseks

2.5.4. Seltsist lahkuda, esitades selleks kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele

2.6. Seltsi liikmetel on sõna- ja hääleõigus kõigi Seltsi tegevust puudutavate küsimuste arutamisel.

2.7. Seltsi liige on kohustatud:

2.7.1. täitma põhikirja nõudeid ja Seltsi organite otsuseid

2.7.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu Seltsi juhatuse poolt näidatud suuruses ja tähtajal

2.7.3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;

  1. SELTSI STRUKTUUR JA JUHTIMISORGANID

3.1. Seltsi juhtorganiteks on üldkoosolek, 2-5-liikmeline juhatus, kes valitakse üldkoosolekul Seltsi liikmete hulgast.

3.2. Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim organ, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega sõltumata kohale tulnud osalejate arvust. Häälte jagunemisel pooleks otsustab Seltsi esimehe hääl.

3.3. Koosolekust tuleb Seltsi liikmetele teatada vähemalt 2 nädalat enne koosoleku päeva.

3.4. Seltsi üldkoosolek:

3.4.1. võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi

3.4.2. valib Seltsi esimehe

3.4.3. määrab juhatuse suuruse ja valib juhatuse

3.4.4. määrab liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse

3.4.5. kuulab ära ja kinnitab juhatuse aruande

3.4.6. võtab vastu eelarve ja kinnitab majandusaasta aruande

3.4.7. valib toetaja- ja auliikmed

3.4.8. arutab ja lahendab Seltsi tegevuse põhiküsimusi

3.4.9. planeerib Seltsi tegevust

3.4.10. otsustab Seltsi laialisaatmise

3.4.11. Seltsi üldkoosoleku ettepanekud ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja need protokollitakse

3.4.12. võib juhatuse tegevuse ajaks määrata revidendi või audiitorkontrolli.

3.5. Seltsi juhatus:

3.5.1. valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks

3.5.2. valib Seltsi aseesimehe

3.5.3. esindab Seltsi ja juhib Seltsi tegevust üldkoosolekutevahelisel ajal

3.5.4. viib ellu üldkoosoleku otsuseid ja soovitusi, vajaduse korral võtab vastu täiendavaid otsuseid

3.5.5. koostab ja kinnitab Seltsi iga-aastase eelarve ning jälgib selle täitmist

3.5.6. juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja vähemalt pool juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel pooleks otsustab Seltsi esimehe hääl

3.5.7. peab arvestust Seltsi liikmete kohta, võtab vastu sisseastumis- ja liikmemakse

3.5.8. kutsub kokku Seltsi koosolekuid ja valmistab need ette

3.5.9. käsutab Seltsi rahalisi vahendeid ja määrab allkirjaõigusega isikud.

  1. SELTSI VAHENDID

4.1. Seltsi majandusliku aluse moodustavad

4.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksud

4.1.2. Seltsi ürituste tulud

4.1.3. ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja kodanike vabatahtlikud annetused ja toetused

4.1.4. tulud väljaannete müügist

4.1.5. muud laekumised.

  1. SELTSIST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

5.1. Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda. Avaldus rahuldatakse ühe kuu jooksul alates avalduse esitamise päevast.

5.2. Seltsi liige, kes on mõjuva põhjuseta jätnud tasumata liikmemaksu järgmise kalendriaasta jooksul, loetakse Seltsist lahkunuks.

5.3. Seltsist lahkunud isikutele sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

  1. SELTSI REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Seltsi jagunemine ja ühinemine teise mittetulundusühinguga toimub Seltsi üldkoosoleku otsusel ja mittetulundusühingute seaduses toodud korras.

6.2. Selts lõpetab oma tegevuse Seltsi üldkogu otsusel, milleks on vaja üle poole hääleõiguslike osavõtjate nõusolek.

6.3. Üldkogu kinnitab reorganiseerimise või likvideerimise korra. Seltsi likvideerimise korral läheb allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Seltsi asutamiskoosolekul 4. aprillil 2003.a.

Käesoleva põhikirja muudatused on vastu võetud Seltsi üldkoosolekul 16. mail 2014. a.

Käesoleva põhikirja muudatused on vastu võetud Seltsi üldkoosolekul 9. detsembril 2016. a.